Avís legal i tractament de dades

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització del lloc web www.blancpescador.com (el Lloc Web), el contingut del qual té caràcter exclusivament informatiu. El Lloc Web ha estat creat per Celler del Pescador, S.L., amb domicili social a Plaça del Carme, 17491 Peralada (Girona), inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 3173, Foli 59, Full GI-63294, N.I.F. B-55305445 (“BLANC PESCADOR“), email blancpescador@blancpescador.com i telèfon 93 223 30 22. L’accés i la navegació d’un usuari pel Lloc Web implica el coneixement i l’acceptació sense reserves dels termes i condicions següents.

Sense perjudici d’això, BLANC PESCADOR pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

1) Accés a la pàgina web

A la present pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús de la pàgina web, sens perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

BLANC PESCADOR adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i les riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb allò establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així mateix, BLANC PESCADOR no es fa responsable davant dels Usuaris, per la revelació de les dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a BLANC PESCADOR, ni per l’ús que de tals dades facin tercers aliens a BLANC PESCADOR.

2) Ús correcte de la pàgina web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present.

Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BLANC PESCADOR presta el servei, així com fer accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració als sistemes informàtics de BLANC PESCADOR o de tercers.

3) Protecció de dades de caràcter personal

Aquesta pàgina web no tracta dades personals, més enllà d’aquelles que es puguin captar mitjançant la utilització de Cookies, d’acord amb el que indica la Política de Cookies.

Sense perjudici de l’anterior, si l’Usuari es posés en contacte amb BLANC PESCADOR mitjançant les adreces postals, electrònica o els telèfons posats a disposició a l’apartat “Contacte”, les dades seran tractades per Celler del Pescador, S.L., amb l’única finalitat de gestionar la vostra consulta, petició o dubte, en base a l’interès legítim tant de la Societat com de l’Usuari.

Així mateix, les dades podran cedir-se a totes aquelles companyies de Grup Peralada que poguessin estar relacionades amb la consulta, petició o dubte, també sobre la base de l’interès legítim de donar-li la millor resposta possible en cada cas.

Qualsevol dades personals que l’usuari pugui proporcionar seran tractades durant el temps necessari per resoldre la consulta, petició o dubte i, una vegada resolta, es conservaran únicament durant els terminis necessaris per complir qualsevol llei vigent i aplicable en cada cas.

En qualsevol moment es pot oposar a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment, llevat dels que es derivin d’una obligació legal. No obstant això, tingueu en compte que, si exerciteu la supressió abans que puguem donar-li una resposta, és possible que ja no puguem fer-ho.

Així mateix, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o portabilitat, mitjançant comunicació per escrit dirigit a BLANC PESCADOR a l’adreça postal Carrer Pere II de Montcada, 08034 de Barcelona, o bé per correu electrònic a privacidad@grupperalada.com, indicant com a assumpte “Dades Personals – Blanc Pescador”. 

Si tingués qualsevol dubte o qüestió sobre la forma en la qual tractem les seves dades personals, o considera que s’ha produït un incompliment de la present Política de Privacitat o de la normativa vigent, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça de correu electrònic dpo@grupperalada.com.

Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que Casino ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada amb el tractament de dades de caràcter personal.

4) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de BLANC PESCADOR i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei.

BLANC PESCADOR no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de BLANC PESCADOR o del titular d’aquests.

5) Modificació de les condicions d’ús

BLANC PESCADOR es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l’Avís Legal pel que l’usuari haurà de llegir-lo periòdicament.

6) Limitació de responsabilitat

BLANC PESCADOR declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per un incorrecte ús per part dels internautes, així com per virus o problemes de connexió, disponibilitat o continuïtat de la nostra pàgina web.

Encara que BLANC PESCADOR s’esforça en el raonable per a incloure en la present pàgina Web informació precisa i actualitzada, no ofereix cap garantia respecte al seu contingut, el qual es presenta “tal qual”. Així mateix, BLANC PESCADOR no es fa responsable de qualsevol error tipogràfic o qualsevol altre tipus que poguessin contenir les comunicacions incloses en la pàgina web. En qualsevol cas, si es detectés qualsevol tipus d’error d’aquest tipus per part de BLANC PESCADOR, es comunicarà al més aviat possible.

BLANC PESCADOR no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l’ús de la present pàgina Web o del seu contingut. Concretament, BLANC PESCADOR no es responsabilitza de la precisió, integritat, suficiència, actualitat, oportunitat o el caràcter exhaustiu de la informació continguda en la present pàgina Web.

BLANC PESCADOR es reserva el dret d’interrompre o suspendre totalment o parcialment la funcionalitat de la present pàgina Web. BLANC PESCADOR no es responsabilitza de l’eventual interrupció o suspensió de la present pàgina Web.

7) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre BLANC PESCADOR i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari, excepte en el cas en què l’Usuari sigui una persona jurídica que no actuï com a consumidor, sent en aquestes situacions els Jutjats i Tribunals competents, exclusivament, els de la ciutat de Barcelona.

BLANC PESCADOR perseguirà l’incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret

Desplaça cap amunt